Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2017
(29/03/2017 - 10:11:57)
(12 lượt xem)
Nội dung sách Giới thiệu các bài vè trong đời sống người dân xứ Quảng.
(29/03/2017 - 09:50:14)
(10 lượt xem)

Nội dung sách gồm :Sự hình thành vùng văn hóa Bãi Ngang và đặc điểm dân cư; Văn hóa vùng biển Bãi Ngang.

(29/03/2017 - 09:41:53)
(12 lượt xem)

Sách gồm những nội chính sau: Người Thái ở vùng sông Nặm Pao; văn hóa dân gian Thái vùng sông Nặm Pao.

(20/02/2017 - 15:20:04)
(91 lượt xem)

Ngoài lời nói đầu và Thư mục tài liệu nghiên cứu về văn hóa Óc Eo ở An Giang, gồm 5 phần chính sau: Bối cảnh chung, lịch sử nghiên cứu, những kết quả khảo cổ. Về văn hóa Óc Eo và Phù Nam, Vấn đề bảo tồn và phát huy.

(20/02/2017 - 14:03:18)
(85 lượt xem)
Giáo trình được xây dựng trên nền tảng lý thuyết dân tộc học. Gồm các nội dung chính sau: Dân tộc và dân tộc học với văn hóa nghệ thuật và văn hóa học, Nghệ thuật học. Cơ sở bản sắc dân tộc Việt Nam trong lịch sử và trong văn hóa nghệ thuật truyền thống. Bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc trong hoạt động văn hóa nghệ thuật đương đại.
(20/02/2017 - 13:46:39)
(107 lượt xem)

Giáo trình bao gồm các nội dung sau: Tổng quan về bao bì, khái quát về thiết kế bao bì, thiết kế cấu trúc bao bì, thiết kế đồ họa bao bì sản phẩm.

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.