Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021
Thứ Hai, 10/05/2021 - 16:17:02
Tuần 01-02 & 03

  Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 01]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 02]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-05-2021

Hình họa (1)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ HAI

17-05-2021

Hình họa (4)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

THỨ TƯ

12-05-2021

Hình họa (2)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ BA

18-05-2021

Hình họa (5)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

THỨ SÁU

14-05-2021

Hình họa (3)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ SÁU

21-05-2021

Hình họa (6)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

NGÀY HỌC

[Tuần 03]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

 

THỨ HAI

24-05-2021

Hình họa (7)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ ba

25-05-2021

Hình họa (8)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ SÁU

28-05-2021

Lớp nghỉ

 

  Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 01]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 02]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-05-2021

Hình họa (1)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bảo Khanh

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ HAI

17-05-2021

Hình họa (4)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bảo Khanh

Hình họa

Lầu 2

THỨ TƯ

12-05-2021

Hình họa (2)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bảo Khanh

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ TƯ

19-05-2021

Hình họa (5)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bảo Khanh

Hình họa

Lầu 2

THỨ SÁU

14-05-2021

Hình họa (3)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bảo Khanh

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ SÁU

21-05-2021

Hình họa (6)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bảo Khanh

Hình họa

Lầu 2

NGÀY HỌC

[Tuần 03]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

 

THỨ HAI

24-05-2021

Hình họa (7)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bảo Khanh

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ TƯ

26-05-2021

Hình họa (8)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bảo Khanh

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ SÁU

28-05-2021

Hình họa (9)
Gv: ThS:Nguyễn Thị Bảo Khanh

Học online

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.