Hôm nay, Thứ Năm ngày 2 tháng 12 năm 2021
Thứ Năm, 25/02/2021 - 12:26:58
Tuần 95-96

   Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 95]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 96]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-03-2021

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

08-03-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

03-03-2021

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

10-03-2021

 

THỨ SÁU

05-03-2021

 

 

THỨ SÁU

12-03-2021

 

 

Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 95]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 96]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-03-2021

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

08-03-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

03-03-2021

Lớp nghỉ